NPCB Psychologen
Professionele psychologen - geen wachtlijsten
 

Aanmelding/geen wachtlijsten

Voor een psychologische behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.  De huisarts kan verwijzen via zorgdomein. U kunt zich ook direct aanmelden, dan wordt er op korte termijn met u een afspraak ingepland. U kunt hiervoor contact opnemen met: 023-5577501 of mailen naar: info@npcb.nl. Het NPCB kent geen wachtlijsten.

Intakegesprek

Na uw aanmelding wordt er een afspraak ingepland voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden diverse noodzakelijke vragen met u doorgenomen en wordt er aan de hand van de problematiek samen met u een behandelplan opgesteld.

Behandeltraject & methode(n)

 Bij het bepalen van het behandelplan zal u samen met de psycholoog bepalen welke behandelmethode zal worden ingezet. In de loop van de behandeling zal er een evaluatie plaatsvinden. Na het opstellen van het behandelplan en de behandeldoelen zal de psycholoog een intakeverslag maken. Dit intakeverslag zal alleen na uw goedkeuring naar de huisarts worden toegezonden. Eventueel wordt uw familie of uw naasten betrokken bij de behandeling. 


Voor of tijdens de behandeling kan uw psycholoog u aanraden gebruik te maken van een ondersteunend E- Health programma. Via E- Health kan u digitaal diverse programma's volgen. Uw psycholoog kan dit monitoren en met u bespreken.


Een ander veel gebruikte behandelmethode is EMDR (Eye Movement Desensitization and reprocessing) EMDR helpt u vanuit het hier en nu terug te kijken naar het meest impactvolle moment rondom de gebeurtenis(sen) om vandaaruit terug te werken naar waar je nu bent. Je ontrafelt de gebeurtenis als het ware op een indrukwekkende en zachte manier.


Tijdens uw behandeling kan de psycholoog ook gebruik maken van de ACT methode. Tijdens de ACT methode wordt er geleerd zich te richten op zaken, die op directe  wijze u kunnen beïnvloeden.


Andere kort omschreven behandel methode(s) zijn: Psycho educatie (inzicht bieden in de ervaren klachten, de oorzaken en gevolgen van de problematiek op het gedrag) CGT een methode om de onderliggende patronen uit te dagen en om te vormen naar alternatieve/ helpende patronen. Terugvalpreventie om meer houvast te geven voor de toekomst. MindFullness een methode om je aandacht doelbewust te richten op je ervaring op dit moment, zonder hierover te oordelen.


KORTDURENDE BEHANDELING


Binnen de GBGGZ is het de bedoeling een korte behandeling na te streven. Dit houdt in dat bij het eerste consult (intakegesprek) bij het gezamelijk vaststellen van het behandeltraject inzicht wordt gegeven in de wijze van behandeling en de duur. In samenspraak met de client wordt er mede naar gestreefd de eigen regie binnen het behandeltraject te vergroten, hierdoor zal vaak het gehele traject korter duren. Het versterken van de eigen regie wordt gestimuleerd door gerichte oefeningen en opdrachten mee te geven. Hierbij spelen de online programma's van Therapieland een rol.


Verwijzing naar specialistische ggz

Voor of tijdens uw afspraak of behandeling kan het nodig blijken om u te verwijzen naar een psychotherapeut of een gespecialiseerde psychologische instelling. Dit zal zeker het geval zijn bij: verslavingsproblematiek, ernstige psychologische klachten of psychologische klachten waarvoor een specifieke behandeling is vereist. In de meeste gevallen zal de verwijzing plaats vinden naar de specialistische ggz. Vaak hebben deze instellingen een lange wachttijd. In samenspraak met u en uw huisarts kan het nodig zijn, dat u tot de verwijzing is gerealiseerd, onder behandeling van uw psycholoog blijft.


De psychologische ggz  kent een gelaagde structuur, deze is mede afhankelijk van de zorgzwaarte.

1. POH ggz ( kortdurende psychologische zorg) 

2. Generalistische basis GGZ ( psychologische zorg tot aan matige zorgzwaarte)

3. Specialistische GGZ ( psychologische zorg met ernstige zorgzwaarte, verslavingsproblematiek)


Machtiging bij gegevens naar derden

 Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan uw Arbo dienst verzoeken om geïnformeerd te worden inzake uw behandeling bij de psycholoog. Dit kan ook gebeuren als u verwikkeld bent in een juridische procedure en uw advocaat wil informatie inzake uw behandeling in het juridisch geding inbrengen. In dit geval dient zo'n derde partij  altijd schriftelijk bij het NPCB een verzoek om informatie in te dienen. Bij dat verzoek is een door u getekende machtiging noodzakelijk. Een eventueel verslag gaat alleen na uw goedkeuring naar de opvragende partij (Arbo dienst of advocaat)


Klachten procedure

 Het NPCB kent een klachtenprocedure. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze schriftelijk aanbrengen naar NPCB, Houtwijkerveld 149, 2131 MN Hoofddorp. Ook is het mogelijk een klacht te mailen naar: info@npcb.nl 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn